top of page

Nota prawna

Warunki korzystania ze strony internetowej

Uzyskując dostęp do sklepu internetowego, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego warunków korzystania i oświadcza, że posiada wcześniejszy dostęp do Internetu, zna zasady i zastosowania, możliwości techniczne i wydajność oraz posiada dostęp do wszelkiego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do przeglądania Internetu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu, które Spółka zastrzega sobie w każdym czasie modyfikować, w szczególności poprzez aktualizację Serwisu.

Douceurs de Poland zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmodyfikowania, z mocy prawa, niektórych funkcji Witryny, bez powiadomienia lub odszkodowania.

Użytkownik zobowiązuje się do respektowania korzystania z Internetu i obowiązujących przepisów oraz do nieujawniania za pośrednictwem Serwisu informacji o charakterze bezprawnym.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnioną tożsamość i przesyłane przez siebie informacje. Wszelkie wykorzystanie jakichkolwiek danych pochodzących z adresu e-mail użytkownika uważa się za dokonane przez użytkownika.

Dane mianownika

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wydane z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („RODO”) znajdują się w załączniku do dokumentu „Polityka prywatności” dostępnym pod następującym linkiem:  Przetwarzanie danych osobowych

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z funkcji oferowanych przez Serwis. W tym zakresie użytkownik musi przestrzegać obowiązujących przepisów i ustaw, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się nie kojarzyć Douceurs de Poland z jakąkolwiek dystrybucją sprzeczną z prawem, aw szczególności mogącą zaszkodzić jego wizerunkowi. Zobowiązuje się w szczególności nie wysyłać żadnych wiadomości mogących zaszkodzić nieletnim lub szerzej sprzecznych z prawem.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odrzuconą tożsamość i treść wysyłanych wiadomości.

Ograniczenie użytkowania

Zabronione jest kopiowanie, sprzedawanie, wykorzystywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przedstawianie lub adaptowanie do użytku publicznego lub prywatnego i niezależnie od zamierzonego celu, zawartości Witryny.

Gwarancje

Użytkownik zobowiązuje się do zagwarantowania Sweetness of Poland przed wszelkimi działaniami, które zostałyby podjęte przeciwko niemu lub wszelkimi skargami, które zostałyby wniesione przeciwko niemu przez osobę trzecią w wyniku użycia przez użytkownika lub pod kontrolą jego nazwy użytkownika i hasło, Serwis na warunkach niezgodnych z warunkami korzystania. 

Location
FAQ
bottom of page